CLINIS IN PYEONGCHANG, KOREA  [CLINIC] 1. Daehwa Yonsei Clinic 1169-1, Daehwa-ri, Daehwa-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0081)   2. Samsung Yonhap Clinic 69-1, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0082)   3. Saesaem Clinic  43-1, Dodon-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0083)   4. Seoul Clinic  88-1, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0084)   5. Somang Clinic 159, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0085)   6. Woori Clinic 292-1, Changdong-ri, Bongpyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0086)   7. Joong-Ang Clinic 117-6, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0087)   8. Jinbu Saint Mary's Clinic 2F. 118-1, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0088)   9. Pyeongchang Clinic 146-4, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0089)   10. Hansarang Clinic 181, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0090)   11. Hoenggye Koryeo Clinic 320-13, Hoenggye-ri, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0091)   12. Hoenggye Clinic 321-9, Hoenggye-ri, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0092)   13. Pyeon Clinic 1006, Daehwa-ri, Daehwa-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0093)   [DENTAL CLINIC] 14. Kim In Chang Dental Clinic 100-54, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0094)   15. Miso Dental Clinic 2F. 87-1, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0095)   16. Bubu Dental Clinic 1168-15, Daehwa-ri, Daehwa-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0096)   17. Yang Seong Jin Dental Clinic 316-3, Jung-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0097)   18. Yonsei Dental Clinic 2F.  206-5, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0098)   19. Olive Dental Clinic 314-1, Hoenggye-ri, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0099)   20. Wooridle Dental Clinic 168-7, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0100)   21. Woong Dental Clinic 2F. 102-2, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0101)   22. Lim Jae Yoon Dental Clinic 137-18, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0102)   23. Jangpyeong Dental Clinic 339-2, Jangpyeong-ri, Yongpyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0103)   [INTERNAL MEDICINE] 24. Joong-Ang Internal Medicine Clinic 206-127, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0104)   25. Jinbu Yeonsei Internal Medicine Clinic 87-1, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0105)   [KOREAN MEDICINE] 26. Kunyoung Korean Medicine Clinic 137-6, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0106)   27. Daegwalnyeong Hoenggye Korean Medicine Clinic 365-26, Hoenggye-ri, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0107)   28. Daehwa Korean Medicine Clinic 987-8, Daehwa-ri, Daehwa-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0108)   29. Baek O Korean Medicine Clinic 156-5, Ha-ri, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0109)   30. Yongpyeong Korean Medicine Clinic 3F. 348-8, Hoenggye-ri, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0110)   31. Jangsaeng Korean Medicine Clinic 376-5, Changdong-ri, Bongpyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0111)   32. Jangpyeong Korean Medicine Clinic 2F. 339-23, Jangpyeong-ri, Yongpyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0112)   33. Jinbu M Korean Medicine Clinic 148-51, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0113)   34. Jinbu Korean Medicine Clinic 145-4, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0114)   35. Pyeongchang Korean Medicine Clinic 147-2, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0115)   [NEUROSURGERY] 36. Park Chan Woo Neurosurgery Clinic 88-6, Hajinbu-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0116)   [ORTHOPEDIC SURGERY] 37. Jinbu Orthopedic Surgery Clinic 2537, Songjeong-ri, Jinbu-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do (+82-33-334-0117)